• Σφαγιτιδικές ανωμαλίες στη ΣΚΠ & αυξημένη ανεπάρκεια

  • Η πάθηση της Χρόνιας Εγκεφαλονωτιαίας Φλεβικής Ανεπάρκειας, η θεωρία της και η θεραπεία της.
Η πάθηση της Χρόνιας Εγκεφαλονωτιαίας Φλεβικής Ανεπάρκειας, η θεωρία της και η θεραπεία της.
 #128070  από Στάθης
 Κυρ Μάιος 28, 2017 5:19 pm
Σημαντική έρευνα (AJNR Am J Neuroradiol. 25 May 2017) μελέτησε τις σφαγιτιδικές ανωμαλίες στη σκλήρυνση κατά πλάκας και την συσχέτισή των ανωμαλιών με αυξημένη ανεπάρκεια φλεβικής ροής.

Οι έρευνα περιελάμβανε 276 ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση και 106 υγιείς ανθρώπους. Χρησιμοποιήθηκε μαγνητική φλεβογραφία (MRV). Οι φλέβες ταξινομήθηκαν με εξωκρανιακό τύπο αποστράγγισης: εσωτερικές σφαγιτιδικές φλέβες (Ι), παρασπενικές (II) και επιφανειακές (III). Οι διαφορές μεταξύ των υγιών ανθρώπων και των ασθενών με ΣΚΠ, των μη στενοτικών ασθενών και στενωτικών υποομάδων στην ολική φλεβική ροή αξιολογήθηκαν σε ένα γενικό γραμμικό μοντέλο για στατιστική ανάλυση.

Στην ομάδα της σκλήρυνσης, 153 ασθενείς (55%) κατέδειξαν στένωση, ενώ 12 (20%) υγιείς ταξινομήθηκαν ως στένωση (P <.001). Σε σύγκριση με τους υγιείς ελέγχους, η ομάδα της ΣΚΠ έδειξε χαμηλότερη ροή τύπου Ι και αυξημένη ροή τύπου II.

Σε σύγκριση με τους υγιείς ανθρώπους, οι ασθενείς με ΣΚΠ παρουσιάζουν μειωμένη φλεβική ροή στην κύρια εξωκυτταρική φλέβα αποστράγγισης (εσωτερική σφαγιτιδική φλέβα). Αντίθετα, η ροή στα παρασπενικά φλεβικά δίκτυα είναι αυξημένη σε ασθενείς με ΣΚΠ και επιδεινώνεται με φλεβική στένωση. Η στραγγιστική αποστράγγιση μπορεί να είναι μια αντισταθμιστική απόκριση στη μείωση της ροής της εσωτερικής σφαγίτιδας φλέβας.

Πηγή: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28546249