• Οι εστίες στην ΠΣ βρίσκονται πάνω σε κεντρικές φλέβες

  • Η πάθηση της Χρόνιας Εγκεφαλονωτιαίας Φλεβικής Ανεπάρκειας, η θεωρία της και η θεραπεία της.
Η πάθηση της Χρόνιας Εγκεφαλονωτιαίας Φλεβικής Ανεπάρκειας, η θεωρία της και η θεραπεία της.
 #98087  από Φαίδρα
 Κυρ Δεκ 22, 2013 11:18 pm
Μεταφράζω μια παλιά έρευνα που έγινε για τη συσχέτιση ΧΕΝΦΑ-ΣΚΠ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
Η κατανομή των εστιών στη Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) στον εγκέφαλο ακολουθεί συγκεκριμένο μοτίβο, με τις περισσότερες εστίες να βρίσκονται στη περικοιλιακή περιοχή (periventricular regions) και στην εν τω βάθει λευκή ουσία (deep white matter) του εγκεφάλου. Ιστοπαθολογικές μελέτες έχουν ήδη δείξει τις θέσεις των φλεβών στον εγκέφαλο. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να απεικονίσει αυτά τα μοτίβα κατανομής των εστιών με τη μέθοδο vivo χρησιμοποιώντας MRI υψηλής ανάλυσης.

ΜΕΘΟΔΟΙ
Δεκαεπτά ασθενείς με ΠΣ υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου 1.5T. Οι φλεβικές επεικονήσεις αποκτήθηκαν με τεχνική 3D gradient-echo. Το μέγεθος, η θέση και ο προσανατολισμός των εστιών συγκρίθηκαν με την ανατομία των φλεβών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η χρήση υλικού αντίθεσης διευκόλυνε την οπτικοποίηση των μικρών φλεβών και αύξησε το σύνολο των φλεβών που μπορούσαμε να χαρτογραφήσουμε. Συνολικά σε όλους τους ασθενείς εντοπίστηκαν 95 εστίες ΠΣ. Μια κεντρική φλέβα ήταν ορατή σε όλες τις 43 εστίες της periventricular περιοχής και σε όλες εκτός από μια από τις 52 εστίες στην λευκή ουσία του εγκεφάλου. Το σχήμα και ο προσανατολισμός των εστιών της ΠΣ συσχετίζεται με τις φλέβες αυτές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Με την MRV (βλεφογραφία), η περιφλεβική κατανομή των εστιών της ΠΣ στον εγκέφαλο μπορεί να εικονιστεί με vivo. Η φλεβική ανατομία καθορίζει τη χαρακτηριστική κατανομή και των προσανατολισμό των εστιών αυτών. (94/95 εστίες βρέθηκαν επάνω σε κεντρικές φλέβες του εγκεφάλου).


ΠΗΓΗ