• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΕΠΑ

  • Συζητήσεις για επιδόματα αναπηρίας, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κοινωνικά ιδρύματα και άλλων υπηρεσιών.
Συζητήσεις για επιδόματα αναπηρίας, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κοινωνικά ιδρύματα και άλλων υπηρεσιών.
 #66673  από Κώστας
 Παρ Ιαν 20, 2012 1:46 pm
Πιθανότατα να γνωρίζετε την διαδικασία αξιολόγησης από τα ΚΕΠΑ και ίσως η δημοσίευση αυτή να είναι περιττή. Ο λόγος δημοσίευσής της είναι μοναχά για να βοηθηθούν όσοι δεν γνωρίζουν.


Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος πολίτης να εξετασθεί από Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Το έντυπο αίτησης, άλλες συμπληρωματικές οδηγίες για την διαδικασία κατάθεσης αίτησης, (απαιτούμενα δικαιολογητικά και άλλες γενικές πληροφορίες) καθώς και τις διευθύνσεις που βρίσκονται οι γραμματείες ΚΕ.Π.Α. που λειτουργούν σε όλη την Χώρα θα βρείτε στα αρχεία που ακολουθούν.
Τα παραπάνω έντυπα μπορείτε επίσης να τα προμηθεύεστε από τις γραμματείες ΚΕ.Π.Α. οι οποίες λειτουργούν σε 45 Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Μονάδες Ασφάλισης) της Χώρας.

Στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. θα εξετασθούν:
α) Νέες υποθέσεις, όπου για πρώτη φορά κρίνονται οι ενδιαφερόμενοι από Επιτροπές Αναπηρίας,
β) Εκκρεμείς υποθέσεις, όπου ήδη έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά αλλά δεν πραγματοποιήθηκε εξέταση μέχρι 31/8/2011 και δεν έχει εκδοθεί Γνωμάτευση.
γ) Εκκρεμείς υποθέσεις, όπου έχει αποσταλεί από τον ασφαλιστικό φορέα ο σχετικός φάκελος προς την Υγειονομική Επιτροπή αλλά δεν διεκπεραιώθηκε η εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή. (πχ παρατάσεις συντάξεων Αναπηρίας)
H διαδικασία
1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει απαραίτητα Αίτηση Αξιολόγησης, με όλα τα Δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες, σε μία από τις 45 Γραμματείες ΚΕ.Π.Α της επιλογής του.
2. Εφόσον τα Δικαιολογητικά του (Φάκελος) κριθούν από Ιατρό Προελέγχου ως πλήρη, γίνεται η κατάθεση Αίτησης και παραλαμβάνει Αποδεικτικό κατάθεσης Αίτησης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν παραλαμβάνεται η Αίτηση από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α και επιστρέφονται όλα τα Δικαιολογητικά. Ο Ιατρός Προελέγχου υποδεικνύει στον αιτούντα τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά.
3. Ενημερώνεται από την Κεντρική Γραμματεία ΚΕ.Π.Α, μέσω Ταχυδρομείου (πρόσκληση) για την ημερομηνία και ώρα προσέλευσης του στην Υγειονομική Επιτροπή.
4. Μετά λίγες ημέρες παραλαμβάνει από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α, όπου υπέβαλε αρχικά την αίτηση του, την Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής
5. Χρησιμοποιεί την Γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α γιά κάθε Νόμιμη χρήση και μπορεί να παίρνει αντίγραφα για όλο τον χρόνο που ισχύει η Γνωμάτευση.Αίτηση Αξιολόγησης στο ΚΕ.Π.Α.

ΚΕ.Π.Α.


Ημερομηνία ….. /…../ 2011

ΚΕ.Π.Α (1) ………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟY (2)
Αιτιολογία εξέτασης: (3) Σχόλια:
Ημ/νία Αίτησης για Σύνταξη Αναπηρίας: Ημ/νία Προχρονολόγησης:
ΑΜΚΑ: ΑΦΜ: Κωδικός ΚΕ.Π.Α: (4)
Ταμείο Ασφάλισης: Αριθμός Μητρώου:
Επώνυμο: Όνομα:
Πατρώνυμο: Μητρώνυμο:
Ημ/νία Γέννησης: Τηλέφωνο: Κινητό:
Αριθμός ταυτότητας: Ημ/νία Έκδοσης: Αρ. Διαβατηρίου:
Οδός: Αριθ: Πόλη: ΤΚ:
Επάγγελμα: Είδος Ασφαλιστικής Ικανότητας
Οικογενειακή
Κατάσταση: Επίπεδο Σπουδών:
Χώρα: (6) ΕΚΑΑ: (6)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) :
Υπογραφή Εξεταζόμενου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (5)
Επώνυμο: Όνομα:
Τηλέφωνο: Κινητό:
Αριθμός ταυτότητας: Ημ/νία Έκδοσης Αρ. Διαβατηρίου :
Υπογραφή Εκπροσώπου:


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(συμπληρώνεται από τον αιτούντα ή τον εκπρόσωπο του)

(1) Συμπληρώνεται το Σημείο Υποβολής ΚΕ.Π.Α όπου υποβάλει ο αιτών την Αίτηση Αξιολόγησης.

(2) Συμπληρώνονται τα στοιχεία τού εξεταζόμενου. Όλα τα πεδία πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα
Παρατηρήσεις

• Το πεδίο ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ είναι η ημερομηνία που ο ασφαλισμένος έχει υποβάλει αίτηση για σύνταξη αναπηρίας στον Φορέα Ασφάλισης του, (πχ ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κλπ) και η οποία αναγράφεται επί του παραπεμπτικού του Φορέα Ασφάλισης του ασφαλισμένου με το οποίο παραπέμπεται για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή τού ΚΕ.Π.Α.
• Το πεδίο ΗΜΕΡ. ΠΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ είναι η ημερομηνία που ο Φορέας Ασφάλισης αναγράφει επί του παραπεμπτικού που παραδίδει στον ασφαλισμένο για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α και όπου αναφέρεται σε ημερομηνία από την οποία η Υγειονομική Επιτροπή θα αποφανθεί στην γνωμάτευση της.
• Το πεδίο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ θα είναι κενό, αν ο εξεταζόμενος είναι ανασφάλιστος δηλ. αν το πεδίο ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ συμπληρωθεί με την ένδειξη ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ. Σε κάθε άλλη περίπτωση το πεδίο αυτό υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρωθεί.
• Το πεδίο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΕ.Π.Α θα είναι κενό, αν ο εξεταζόμενος υποβάλλει πρώτη φορά αίτηση για αξιολόγηση και χορήγηση ποσοστού Αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α.
• Το πεδίο ΤΗΛΕΦΩΝΟ ή και το πεδίο ΚΙΝΗΤΟ πρέπει να συμπληρωθεί.
• Το πεδίο ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή το πεδίο ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ πρέπει να συμπληρωθεί.
• Το πεδίο ΕΙΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ συμπληρώνεται με μία από τις τρεις (3) τιμές: άμεσος ή έμμεσος ή ανασφάλιστος, ανάλογα με την περίπτωση.
• Το πεδίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (e-mail) είναι προαιρετικό.

(3) Συμπληρώνεται ο λόγος για τον οποίον υποβάλλεται η αίτηση Αξιολόγησης από το ΚΕ.Π.Α. Το πεδίο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ συμπληρώνεται με κωδικό πού λαμβάνεται από το Πίνακα ΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ, που ακολουθεί :
Πίνακας ΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Κωδ Περιγραφή
001 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
009 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
002 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
003 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
004 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΦΟΡΙΑ
005 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΝ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ
006 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
007 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ
010 ΟΙΚΟΘΕΝ
008 ΑΛΛΟ ΑΙΤΗΜΑ

Στο πεδίο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ μπορεί να σημειωθούν περισσότεροι τού ενός κωδικοί, σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα. Εφόσον υπάρχει Αίτημα για σύνταξη Αναπηρίας αναγράφεται κατά προτεραιότητα ο Κωδ. 001. Εφόσον ο λόγος αίτησης δεν αναφέρεται στον ανωτέρω Πίνακα, θα σημειώσετε τον κωδικό 008 - ΑΛΛΟ ΑΙΤΗΜΑ και στο πεδίο ΣΧΟΛΙΑ να γράψετε το αίτημα.
Σε περίπτωση υποβολής Αιτήματος για Σύνταξη Αναπηρίας (Κωδ. 001) με Προχρονολόγηση, θα σημειωθεί ο Κωδ. 001 και στο πεδίο ΣΧΟΛΙΑ γράφετε ΠΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ.

(4) Συμπληρώνεται ο Αριθμός ΚΕ.Π.Α που αποδίδεται στον εξεταζόμενο από το ΚΕ.Π.Α, εφόσον ο εξεταζόμενος έχει υποβάλει τουλάχιστον μία (1) αίτηση κατά το παρελθόν στο ΚΕ.Π.Α.

(5) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του νομίμου Εκπροσώπου του εξεταζόμενου. Εφ’ όσον η κατάθεση
της αίτησης γίνεται μέσω εκπροσώπου, δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν τα πεδία Α.Δ.Τ.
και Ημερ. Έκδοσης ή και αριθμός διαβατηρίου του εξεταζόμενου.

(6) Το πεδίο ΕΚΑΑ και αυτό της Χώρας θα συμπληρωθεί μόνο στη περίπτωση που ο αιτών είναι Ευρωπαίος ασφαλισμένος.


ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΚΕ.Π.Α. (κέντρα πιστοποίησης Αναπηρίας)


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΚΕ.Π.Α.(ένα αντίγραφο να δώσετε στον γιατρό που θα σας παραπέμψει στην επιτροπή)


Για να κατατεθεί αίτηση για αξιολόγηση και χορήγηση ποσοστού Αναπηρίας από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. πρέπει να προσκομισθούν απαραίτητα τα ακόλουθα :

• Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
• Βιβλιάριο ασθενείας του φορέα ασφάλισης. (ισχύει μόνον για ασφαλισμένους)
• Αριθμό ΑΜΚΑ ή κάρτα ευρωπαίου ασφαλισμένου.
• Παραπεμπτικό του φορέα ασφάλισης του ασφαλισμένου για εξέταση από υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. ή αν δεν έχει ασφαλιστικό φορέα παραστατικό είσπραξης αξίας 46,14 ευρώ από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπου γίνεται η κατάθεση της αίτησης για εξέταση από την υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α.
• Ο αιτών καταθέτει στην γραμματεία ΚΕ.Π.Α εκτός από τα παραπάνω και τα απαραίτητα ιατρικά στοιχεία. Τα ιατρικά στοιχεία περιλαμβάνουν: Αναλυτική ιατρική έκθεση του παραπέμποντος ιατρού με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του. Η ιατρική αυτή έκθεση θα είναι απολύτως στοιχειοθετημένη και θα παραπέμπει σε εργαστηριακά δεδομένα (ακτινογραφίες με τα πορίσματα τους, αξονικές τομογραφίες, MRI, βιοψίες, ΗΜΓ, triplex, ΗΚΓ, κλπ) τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα με βεβαιωμένη την γνησιότητα του φωτοαντιγράφου από Δημόσια αρχή και η διενέργεια τους θα είναι πρόσφατη και όχι παλαιότερη του τετραμήνου.
Παρατηρήσεις : α) Παλαιότερης χρονολογίας εργαστηριακές εξετάσεις των οποίων τα στοιχεία κρίνεται πως θα συμβάλλουν στην ορθή κρίση της επιτροπής, (π.χ. βιοψίες) γίνονται επίσης δεκτές. Επίσης ο παραπέμπων, ως θεράπων ιατρός θα πρέπει να αναφέρει την φαρμακευτική ή άλλη αγωγή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο ασθενής, αλλά και κάθε άλλη τυχόν συνυπάρχουσα πάθηση που γνωρίζει από το ιστορικό του ασθενή του και την αγωγή που ακολουθείται για αυτές τις παθήσεις και που θα στοιχειοθετούνται από συνημμένες ιατρικές γνωματεύσεις οι οποίες επίσης θα φέρουν πλήρη τα στοιχεία των υπογραφόντων ιατρών. Τα ακριβή στοιχεία του παραπέμποντος ιατρού θα αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της ιατρικής έκθεσης δηλαδή ονοματεπώνυμο ιατρού, ΤΣΑΥ, Α.Μ.Κ.Α., Ιατρικό Σύλλογο, Ειδικότητα, Φορέα εργασίας ιατρού (ιδιώτης, Ε.Σ.Υ., ΙΚΑ, ΕΟΠΠΥ) τηλέφωνο, φαξ, e-mail και εάν πρόκειται για ασθενή που έχει νοσηλευθεί, τον αριθμό του εξιτηρίου νοσηλείας κλινικής ή νοσοκομείου.
• Οι ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν εξ αιτίας σοβαρών κινητικών ή άλλων προβλημάτων καταθέτουν με μέριμνα άλλου ατόμου του περιβάλλοντος τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται, και εκτός των προαναφερομένων θα προσκομίζουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του βεβαιώσαντος ιατρού για τους λόγους που καθιστούν αδύνατη την μετακίνηση του προς εξέταση ασθενούς και αξιολογούνται από τις Υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. με διαδικασία που θα ορίζεται από την Διεύθυνση Αναπηρίας και που θα είναι εξατομικευμένη για την κάθε περίπτωση που θα εγγυάται τον σεβασμό στον πολίτη αφ’ ενός και αφ’ ετέρου την αξιοπιστία του αποτελέσματος. Τα στοιχεία του εκπροσώπου που καταθέτει την αίτηση θα καταγράφονται στο έντυπο της αίτησης κατά την κατάθεση της.
• Τα παραπάνω στοιχεία ελέγχονται από τον γιατρό που διενεργεί τον προέλεγχο και εφ' όσον διαπιστωθεί πως είναι πλήρη, καταχωρείται η αίτηση και χορηγείται βεβαίωση στον καταθέτοντα στην οποία αναγράφονται και τα ιατρικά πιστοποιητικά που προσκομίσθηκαν κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως δεν είναι πλήρη τα απαραίτητα στοιχεία, θα επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο και θα του υποδεικνύεται εγγράφως από την γραμματεία του ΚΕ.Π.Α. και τον γιατρό προελέγχου τι πιστοποιητικά ή άλλα στοιχεία πρέπει να προσκομίσει προκειμένου να γίνει η καταχώρηση της αίτησης.
• Εφ' όσον καταχωρηθεί η αίτηση ο ενδιαφερόμενος θα λάβει σε σύντομο χρονικό διάστημα ειδοποιητήριο για την ημερομηνία και ώρα αλλά και τον τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής στην οποία θα γίνει η αξιολόγηση της περίπτωσης του και θα εκδοθεί η σχετική Γνωμάτευση.
• Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά συμπληρωματικά στοιχεία του ιατρικού φακέλου κατά την ώρα της συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής. Σε περίπτωση που προσκομίζονται στοιχεία από τον εξεταζόμενο κατά την στιγμή της συνεδρίασης της επιτροπής θα συμπληρώνεται γνωμάτευση αναπομπής της περίπτωσης αναφέροντας στο σκεπτικό τον λόγο της αναπομπής και θα παραπέμπεται στην γραμματεία προκειμένου να καταθέσει και τα νέα στοιχεία και να ορισθεί νέα ημερομηνία εξέτασης. Παρόμοια διαδικασία ισχύει αν ο ενδιαφερόμενος θελήσει να υποβάλλει και άλλα ιατρικά πιστοποιητικά αφού έχει ορισθεί η ημερομηνία εξέτασης του από την υγειονομική επιτροπή στην περίπτωση αυτή η εξέταση αναβάλλεται γίνεται η κατάθεση των νέων στοιχείων σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρθηκε προηγουμένως και ορίζεται νέα ημερομηνία..
• Το ΚΕ.Π.Α. θα χορηγεί γνωματεύσεις Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής για κάθε νόμιμη χρήση, όπου θα πιστοποιείται η πάθηση, το ποσοστό αναπηρίας καθώς και η χρονική διάρκεια της Γνωμάτευσης. Για όσο χρόνο διαρκεί η Γνωμάτευση θα μπορείτε να ζητάτε από την Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α. αντίγραφα της.
• Στην Γνωμάτευση της υγειονομικής Επιτροπής μπορεί να κατατεθεί προσφυγή στην ΒΥΕ από τον ενδιαφερόμενο εντός (10) Δέκα ημερών από την ημερομηνία της κοινοποιήσεως της Γνωμάτευσης. Για να εξετασθεί υποβληθείσα ένσταση θα πρέπει να συντρέχουν σοβαροί και στοιχειοθετημένοι λόγοι που θα αναφέρονται στο κείμενο της προσφυγής. Συνεπώς η υποβολή προσφυγής στην γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής από τον ενδιαφερόμενο θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους η εκδοθείσα από την Υγειονομική επιτροπή Γνωμάτευση δεν είναι τεκμηριωμένη ή σύννομη ή άλλο και πρέπει να εξετασθεί εκ νέου στην Β΄θμια Υγειονομική επιτροπή. Το έντυπο υποβολής προσφυγής θα χορηγείται στις γραμματείες ΚΕ.Π.Α.
• Η αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών θα σας απαλλάξει από ανώφελη ταλαιπωρία και θα βοηθήσει τις υπηρεσίες να διεκπεραιώσουν σε πολύ σύντομο χρόνο το αίτημα σας. Ευελπιστούμε στην συνεργασία σας.

Με εκτίμηση
Αθανάσιος Ξένος
Διευθυντής Αναπηρίας & Ι.Ε.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Σημ. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τις διευθύνσεις των ΚΕ.Π.Α. Θα βρείτε στον διαδικτυακό χώρο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ : http://www.ika.gr


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΥ)
Α/Α ΣΗΜΕΙΑ ΚΕΠΑ ΕΙΔΟΣ ΔΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 58
2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2
3 ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
4 ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 6
5 ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 2
6 ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΙΓΚ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 25
7 ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΓΙΑΛΑΜΙΔΗ 3
8 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΟ Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1
9 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 4
10 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1
11 ΠΕΡΙΦ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 15-17
12 ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
13 ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 22
14 ΚΟΖΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΜΟΥ & ΛΙΟΥΦΗ
15 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑ 2
16 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Π. ΜΕΛΑ 34
17 ΑΡΤΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΟΔΟΣ & ΚΑΡΑΟΛΗ 1
18 ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΟΠΙΚΟ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 47
19 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΠΙΚΟ 9η ΠΑΡΟΔΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗ
20 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
21 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 9
22 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 38Α
23 ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΡΑΚΩΝ 20 & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ
24 ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 72
25 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 29 & ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 22
26 ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
27 ΘΗΒΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΔΜΟΥ 47
28 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΛΕΟΥ & ΜΙΑΟΥΛΗ
29 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 15
30 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔ/ΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΜΗΔΕΙΑΣ 10
31 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΥΠΑΡΗ 147
32 ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΥΚΑΣΟΥ 37 & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 7
33 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12-14
34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 105 & ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ 2
35 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45Α
36 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1
37 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΚΥΠΡΟΥ 21Α
38 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2ο χλμ Εθνικής Οδού Τριπόλεως-Σπάρτης
39 ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ 137 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
40 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 38
41 ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΜΥΣΤΡΑ 7
42 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΦΩΣΚΟΛΟΥ 83
43 ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14
44 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΥΡΟΥ) ΤΟΠΙΚΟ ΝΙΚ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1
45 ΜΥΤΙΛHΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ
46 ΣΑΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ
47 ΡΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 3ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ
48 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 12
49 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
50 ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 99 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΑΣ)
51 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 454
52 ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΚΥΠΡΟΥ 62
53 ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΥΥ)
ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΟΣ ΥΥ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 58 ΝΜΥ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2 ΝΜΥ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 ΝΜΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 6 ΝΜΥ
ΔΡΑΜΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 2 ΝΜΥ
ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΙΓΚ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 25 ΝΜΥ
ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑΛΑΜΙΔΗ 3 ΝΜΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΝΜΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 4 ΤΜΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 19 ΝΜΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 19 ΝΜΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 ΝΜΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΟΡΑΒΑ 2 ΝΜΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 5Α ΝΜΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑ 2 ΝΜΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π. ΜΕΛΑ 34 ΝΜΥ
ΑΡΤΑ (ΚΑΑΚΥΑΜΕΑ) ΖΑΡΑΣ 2
ΑΓΡΙΝΙΟ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 47
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9η ΠΑΡΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΝΜΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΥΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 9 ΝΜΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 8 ΝΜΥ
ΒΟΛΟΥ ΘΡΑΚΩΝ 20 ΝΜΥ
ΛΑΜΙΑΣ Θερμοπυλών 77 ΝΜΥ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ 4 ΝΜΥ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 14 ΤΜΥ
ΘΗΒΑΣ ΚΑΔΜΟΥ 47 ΤΜΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Δραγούμη 4 & Κουτούλη ΤΜΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 15 ΤΜΥ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΜΗΔΕΙΑΣ 10 ΤΜΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΑΒΑΚΗ 11 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΤΜΥ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΜΟΥΓΛΩΝ 21 & ΙΩΝΙΑΣ ΤΜΥ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ Ιωάννου Δροσοπούλου 157 ΤΜΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 105 & ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΤΜΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ζησιμοπούλου 8 & Λαζαράκη ΤΜΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 7-13 ΝΜΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών & Αριστοτέλους 1 ΝΜΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2ο χλμ Εθνικής Οδού Τριπόλεως-Σπάρτης ΝΜΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ 137 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΥΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Πλάτωνος και Κανάρη ΝΜΥ
ΠΥΡΓΟΣ ΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 8 ΝΜΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΥ 83
ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14 ΝΜΥ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΥΡΟΥ) ΝΙΚ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1 ΝΜΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΛ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΝΜΥ
ΣΑΜΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ
ΡΟΔΟΥ 3ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΝΜΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 12 ΥΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΝΜΥ
ΧΑΝΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 99 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΑΣ) ΝΜΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 454 ΝΜΥ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 62 ΥΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181 ΥΥ
 #67325  από Gorge
 Σάβ Φεβ 04, 2012 8:51 pm
καλησπερα ολα καλα αυτα τα εκανα ολα τελος νοεμβριου και ακομα δεν ελαβα καμια προσκλιση για επητροπη μιπος ξερει κανης ποσο καιρο κανουν 4 μηνες εχω να παρω σηνταξη και καταλαβενετε πολι δησκολα
 #67393  από Κώστας
 Δευ Φεβ 06, 2012 1:11 pm
Πάρε τηλέφωνο να μάθεις τι γίνεται. Μην το αφήνεις. Θα έπρεπε να σε έχουν ειδοποιήσει 20 μέρες μετά από τη στιγμή που έκανες την αίτηση
 #67395  από Π.Μ79
 Δευ Φεβ 06, 2012 1:56 pm
Και γω από Νοέμβριο έστειλα χαρτιά.

3 φορές μου είπαν το ίδιο πράμα στο τηλέφωνο.

Ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ασθενών για να δικαιολογηθεί υγειονομική επιτροπή.
 #67403  από Gorge
 Δευ Φεβ 06, 2012 4:17 pm
αν εση αθηνα ακομα τι να πω εγω χανια λογικα πρεπι να περιμενω πολι ακομα δυστιχος για να παρω τηλεφονο που μπορω να παρω
 #67540  από EFFIE
 Παρ Φεβ 10, 2012 12:24 am
εγω ρε παιδια εκανα ενσταση απο τον δεκεμβριο κ ακομα δε μ εχουν καλεσει, ενω στην πρωτοβαθμια μεσα σε κανα εικοσαημερο με ειχαν καλεσει?? μηπως ξερει κανεις αν εινα διαφορετικη η διαδικασια η χρονοβορα λογω ενστασης?? :text-thankyouyellow: